28-06-2023

Laadpalenbedrijf Opcharge versnelt groei na ophalen recordfinanciering van EUR 32 miljoen

Breda, 28 juni 2023 – Opcharge, de Nederlandse leverancier voor laadoplossingen voor de publieke en semi-publieke markt, heeft zich verzekerd van een investering van EUR 32 miljoen. Het Brabantse bedrijf werkte hiervoor samen met het Corporate Finance-team van IBS Capital Allies. Met de kapitaalinjectie, die afkomstig is van grootaandeelhouder Ramphastos Investments, ASN Bank en door Aegon Asset Management beheerde investeringsvehikels kan het bedrijf haar netwerk van laadpalen in binnen- en buitenland nog sneller uitbreiden.

De transactie is de grootste investering die ooit in Nederland is opgehaald door een onafhankelijke laadpalenexploitant. Cyriel van Bree, CEO en partner van Opcharge: “Zowel het aandeel volledig elektrische auto’s als plug-in hybrides op de Nederlandse weg groeit snel. Onder meer verbeterde technologie, het grote aanbod en kortere levertijden zorgen voor deze belangrijke ontwikkeling in de energietransitie. Nederland loopt nu tegen een grote uitdaging aan, namelijk de beschikbaarheid van laadpalen voor al deze auto’s. Dankzij deze opgehaalde financiering kunnen we onze ambitieuze groeistrategie verder versnellen en zo helpen aan deze vraag te voldoen.”

Klimaatakkoord

Volgens het Klimaatakkoord moeten alle nieuwe auto’s die vanaf 2030 in Nederland worden verkocht uitstootvrij zijn. In dat jaar zullen er naar schatting tweeënhalf miljoen elektrische auto’s in Nederland rondrijden en hiervoor zijn ongeveer een miljoen openbare laadpunten nodig. Van Bree: “We staan voor een enorme uitdaging om dit te realiseren. Mijn ervaring is dat de welwillendheid groot is, maar dat bij veel partijen de kennis voor het opzetten van een goede infrastructuur van laadpalen ontbreekt.” Opcharge richt zich op gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en verenigingen. Het bedrijf onderscheidt zich door vanaf het allereerste begin als een partner met deze partijen mee te denken. “Het gaat dan om locaties van de laadpalen, maar bijvoorbeeld ook over de gevolgen voor de verkeersstromen, ontwikkelingen op het gebied van het opwekken en opslaan van groene energie, evenals praktische zaken als het verwachte onderhoud. Daarnaast kunnen wij de financiering voor onze rekening nemen waardoor er geen beletsel is om deze belangrijke voorziening te realiseren”, vervolgt Van Bree.

Versnellen groei

De kapitaalinjectie van EUR 32 miljoen is bijeengebracht door drie Nederlandse financiers: grootaandeelhouder Ramphastos Investments, ASN Bank en door Aegon Asset Management beheerde investeringsvehikels (waarbij de investering door deze investeringsvehikels mede mogelijk wordt gemaakt door het Europees Investeringsfonds met steun van de Europese Unie). Diedrik Oost, Principal bij Ramphastos Investments: “Toen wij ruim een jaar geleden in Opcharge investeerden hebben we samen met het management een ambitieuze groeistrategie ingezet. De nu afgesloten financiering laat zien dat deze strategie de juiste is en stelt Opcharge in staat om nog sneller te groeien, zowel in Nederland als daarbuiten.” Van Bree vult aan: “We hebben de eerste laadpalen geplaatst in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en we hebben vergevorderde plannen om actief te worden op de Belgische, Franse en Spaanse markt. Onze ambitie is om tot 2030 75.000 laadpunten aan te sluiten, waarvan zeker de helft buiten Nederland.”

Over Opcharge

Opcharge is opgericht in 2018 en is gespecialiseerd in het plaatsen en beheren van publieke (op de openbare weg) en semi-publieke laadpunten (bijvoorbeeld bij evenementenlocaties, stadions, theaters en musea). Het bedrijf richt zich met name op het plaatsen van AC-laders of ‘langzame’ laders, bedoeld voor mensen die hun auto’s willen opladen wanneer ze aan het slapen, werken of recreëren. AC-laders zijn goedkoper dan snelladers, zowel in plaatsing als in gebruik en hebben een veel minder grote impact op het stroomnetwerk. Investeringsmaatschappij Ramphastos Investments heeft in 2022 een meerderheidebelang in het bedrijf genomen. Opcharge heeft de ambitie om in 2030 in totaal 75.000 laadpunten te hebben geplaatst in Nederland en daarbuiten.

Voor meer informatie zie Opcharge

English

Charging station company Opcharge accelerates growth after raising record funding of EUR 32 million

Breda, 28 June 2023 – Opcharge, the Dutch provider of charging solutions for the public and semi-public market, has secured an investment of EUR 32 million. The Brabant-based company teamed up with IBS Capital Allies Corporate Finance team to do so. With the capital injection, which comes from major shareholder Ramphastos Investments, ASN Bank and by Aegon Asset Management  controlled investment vehicles, will allow the company to expand its network of charging stations nationally and internationally even faster.

The transaction is the largest investment ever raised in the Netherlands by an independent charging station operator. Cyriel van Bree, CEO and partner of Opcharge: “Both the share of fully electric cars and plug-in hybrids on Dutch roads is growing rapidly. Among other things, improved technology, large supply and shorter delivery times are responsible for this important development in the energy transition. The Netherlands now faces a major challenge, looking at the availability of charging stations for all these cars. Thanks to this raised funding, we can further accelerate our ambitious growth strategy to help meet this demand.”

Climate Agreement

According to the Climate Agreement, all new cars sold in the Netherlands starting from 2030 must be emission-free. In that year, there will be an estimated two and a half million electric cars driving around the Netherlands and this will require around one million public charging points. Van Bree: “We face a huge challenge to realise this. My experience is that the goodwill is high, but many parties lack the knowledge to set up a good infrastructure of charging stations.” Opcharge is focusing on municipalities, housing corporations, companies and associations. The company distinguishes itself by thinking along with these parties as a partner from the very beginning. “This concerns locations of the charging stations, but also, for example, the consequences for traffic flows, developments in the field of generating and storing green energy, as well as practical matters such as expected maintenance. In addition, we can take care of the financing so there is no obstacle to realising this important facility,” Van Bree continues.

Accelerating growth

The capital injection of EUR 32 million was raised by three Dutch financiers: major shareholder Ramphastos Investments, ASN Bank and by Aegon Asset Management  controlled investment vehicles (in which the allocation by these investment vehicles being partly enabled by the European Investment Fund with support from the European Union). Diedrik Oost, Principal at Ramphastos Investments, says: “When we invested in Opcharge over a year ago, we initiated an ambitious growth strategy together with the management. The now closed funding shows that this strategy is the right one and enables Opcharge to grow even faster, both in the Netherlands and abroad.” Van Bree adds: “We have installed the first charging stations in Germany and the UK, and we have advanced plans to become active in the Belgian, French and Spanish markets. Our ambition is to connect 75,000 charging points by 2030, of which at least half outside of the Netherlands.”

About Opcharge

Founded in 2018, Opcharge specialises in placing and managing public (on public roads) and semi-public charging points (e.g. at event venues, stadiums, theatres and museums). In particular, the company focuses on installing AC chargers or ‘slow’ chargers, intended for people who want to charge their cars when they are sleeping, working or recreating. AC chargers are cheaper than fast chargers, both in installation and use, and have a much lower impact on the power grid. Investment firm Ramphastos Investments took a majority stake in the company in 2022. Opcharge aims to have installed a total of 75,000 charging points in the Netherlands and abroad by 2030.

For more information Opharge